امید , ایمان , شادی

گفت انتخاب با خودته! غم یا شادی؟ هر دوی اینها انتخاب تو هستند مثل ترس یا ایمان . بعدش گفت بیا برای حال و اینده ای که پیش رو داری شادی و ایمان را انتخاب کن بس نیس به اندازه ی سنت دستت را روی غم روی ترس روی نا امیدی گذاشتی؟ بیا برای اینده شادی را انتخاب کن ایمان را امید را و بعدش فکر کن به قدرتش و امید داشته باش , ایمان داشته باش , میبینی که بعدش چه طور شاد میشوی ..

دارم فکر میکنم امید را ایمان را و شادی را انتخاب کنم برای من که نتیجه ی غم , نا امیدی و ترس را دیده و ان ها را تجربه کرده بهتر است امید و ایمان و شادی را هم تجربه کند .

۰
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان