من فقط به خاطر اون خنده پیشت میمونم :)

وقتی میگه مال بد بیخ ریش صاحبش و بهم نگاه میکنه و از خوشحالی میخنده دوس دارم اینقدر بوسش کنم که تموم بشه از بس قشنگ میخنده :)

* آره ..بابا من بیخ ریش خودت میمونم و میدونم از اینکه یه روزی من برم از پیشت چقدر ناراحت میشی چون تو هنوز باور نکردی که من بزرگ شدم چه برسه به این فکر کنی قرار یه روزی برم از پیشت :دی

۰
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان