دو نقطه یه منحنی :)

اینستاگرام را به حال خودش گذاشتم و برگشتم به آغوش خانه ی اول خودم جایی که راحت تر از هرجای دیگری می توانم حرف بزنم :)

۱ ۰
رگ ها
۰۸ فروردين ۱۶:۴۱
بازگشت اول و آخرمون وبلاگه!

پاسخ :

اوهوم :)
بازگشت همه به سوی اوست ^ـ^
* هیچ وقت هیچ وقت کسی را موظفِ نظر دادنِ اجباری نمی کنم !
نظرات را میخوانم ، لازم بود پاسخ میدهم و گرنه پیش من محفوظ میمانند :)

Telegram : @rahena1 *
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان